Certifiering

SAST beslutade 2009 att avveckla sin kursverksamhet. När SAST började att hålla kurser gjorde vi det för att det då inte fanns någon testcertifiering i Sverige. På den tiden var det väldigt få som såg testning som en karriärväg och ett yrke, och i linje med SAST strävan att påvisa värdet av test initierades kursverksamheten för att genom standardiserade certifieringar få ett sätt att för omvärlden kunna påvisa vår kompetens inom vårt område.

Kursverksamheten har inom SAST hela tiden gått bra, och varit väldigt uppskattad, men nu gör vi bedömningen att det finns så många kursleverantörer som kommit igång och håller både foundation- & advancednivåerna av ISTQB-certifieringarna att vi inte längre tillför samma värde för våra medlemmar med dessa kurser.
Vi vill därför istället lägga vår tid och vårt engagemang på andra spännande saker som vi hoppas ska utveckla programvarutest i Sverige.

Vi rekommenderar framgent istället varmt samtliga av de kursleverantörer som återfinns under fliken kurser och konferenser.

Med varma hälsningar

SAST styrelse

» SSTB